Ryszard  Dołączył: 04 Paź 2006
badur napisał/a:
Wychodzi na to, że jestem gadżeciarzem, który wszystko wie najlepiej, a i tak kupił 1 bezlustro z pentaksowej niszy.
badur, jesteś personifikacją moich stereotypów ;-) :-)
 
badur  Dołączył: 21 Lis 2006
Ryszard napisał/a:
badur, jesteś personifikacją moich stereotypów

na to wygląda :->
 
larry  Dołączył: 12 Wrz 2007
 
rychu  Dołączył: 08 Paź 2006
larry napisał/a:
https://www.optyczne.pl/16088-news-Pentax_K-3_III_opozniony.html

10 dni przed premierą dopracowanie korpusu? Ktoś coś źle przetłumaczył?
 

jorge.martinez  Dołączył: 16 Maj 2007
Skończyły się paluszki Filipinek z powodu przerwania łańcucha dostaw.
 

Ryszard  Dołączył: 04 Paź 2006
Mniejsza o paluszki. Rosną obawy o kręgosłup... ;-)
 
MCsubi  Dołączył: 27 Paź 2009
Jeśli mnie pamięć już nie zawodzi, to w Dżumie Camus był gość pragnący uczynić pierwsze zdanie książki równie idealnym, jak Pentax swoje k-3III.
 
badur  Dołączył: 21 Lis 2006
MCsubi napisał/a:
Jeśli mnie pamięć już nie zawodzi, to w Dżumie Camus był gość pragnący uczynić pierwsze zdanie książki równie idealnym, jak Pentax swoje k-3III.


Był jeszcze taki jeden, co wciąż pisał: "Pośród ogrodu siedzi ta królewska para".
 
Mirek  Dołączył: 12 Cze 2006
MCsubi napisał/a:
pragnący uczynić pierwsze zdanie książki równie idealnym, jak Pentax swoje k-3III

"Ogary poszły w las" pierwotnie były na trzeciej stronie powieści. To K-3III będzie bardzo dopieszczone.
 
smoka  Dołączył: 04 Sie 2020
Mam wrażenie że nie doczekam nowego modelu i też zostanę gadżeciarzem. Tylko szkieł żal :(
 
slwk2020  Dołączył: 22 Paź 2020
smoka napisał/a:
Mam wrażenie że nie doczekam nowego modelu i też zostanę gadżeciarzem. Tylko szkieł żal :(

Oddaj w moje dobre ręce - nie będziesz żałował ;-)
 
Aphar  Dołączył: 03 Lip 2017
Na Pentax Forum pojawiła się ciekawa ocena K3III. Przeklejam w całości:

K-3 Mark III reviews in the Japanese press
The March issues of a number of Japanese camera magazines were published this Saturday, and they all have reviews of the Pentax K-3 Mark III. The one I bought was Capa. It has the K-3 III on the cover and a four-page review of the camera inside. Here it is a link to the cover. Please control your frustration that that young lady has got her hands on it before you.

It’s worth mentioning up front that the style of reviews in the Japanese press is quite different from some reviews and discussion you find in English online. They are more interested in what you can do with the camera, rather than pitting one camera against the others or debunking manufacturer claims. Also, the magazines focus more on the JPEG performance. Photos are provided, but often too small to really say that much. Video is not covered at all.

Body and viewfinder
There is not much new to say about this because Pentax has covered this quite thoroughly in their own communications. The body is small and feels very high quality. The viewfinder is the top class in APS-C. Not only is it bigger, but it is also 10% brighter.

AF and continuous shooting
41 of the 101 points are selectable using the 8-way joystick on the back of the camera. AF points go right up close to the sides of the frame allowing focusing more like a mirrorless camera. The real-world speed is 11 fps in AF.C mode and 12 fps in AF.S. They showed a sequence of shots of an approaching train using AF.C taken with the DA* 50-135 at 11 fps. I don’t know how difficult it was for them to get a whole sequence in focus, but it was a clear, in-focus series. It’s interesting that they used the 50-135 because it’s not known as a speedy AF lens. It seems that the advantages of the AF system will be felt whatever lens you are using. The text also mentions that the system is good at keeping eyes in focus for portraits and good at birds in flight.

Image quality
The new sensor is BSI and with PRIME V and the Accelerator II it produces better image quality over the whole range of ISO values.The “fine sharpness” mode is also much improved to improve edge sharpness in in a natural way without emphasizing noise. There is a shot of a cat at ISO 1,600,000, presumably in near complete darkness. While it looks noisy as you would expect, it does not look worse than to top ISO of Pentax cameras in the past. Both. varieties of noise are everywhere, but there is at least some detail in there. It's no worse than my K-5 IIs at 51,200. A shot of bottles at ISO 12,800 looked very clean and with vivid colors. In a different magazine, an enlarged ISO 3,200 shot looked completely noise free to my eyes. The Capa review also mentioned the improved colors and IQ at lower ISOs. Overall, they describe the image quality as highly advanced, with high-sensitivity performance you would normally expect of full frame cameras.

Image stabilization and other features
The 5-axis 5.5-stop image stabilization is very effective. They were able to take 1/4 of a second exposures of a waterfall and commented it was the kind of image you would expect to have been taken with a tripod. Another magazine had a steady, handheld 1 second exposure of car light trails at night. Back to Capa, in this section they also mentioned real resolution and the low-pass simulator, but it seems to be more or less the same as previous models. They talk about the convenience of the new advanced hyper program mode. They said they had found it especially helpful for sports shooting. Finally they talked about using old lenses with the camera. The new function to record aperture in exif is useful, and the viewfinder makes it a lot easier to focus the lenses.

The final comments on the camera are that although Pentax decided to call it “K-3 Mark III”, this is a camera one rank up from what has come before.

So what I took away from this is that the camera is ready and just held up in production. The “character” of the camera is going to be very similar to the K-7/K-5/K-3 cameras, just better in every way. And the happiest thing is that it seems even existing lenses (vintage and current) will benefit from all the improvements. The photos were taken with the DA*50-135, the DA*55, the DA 18-135 and the DA 20-40, current but not even the latest ones.
 

powalos  Dołączył: 20 Kwi 2006
Aphar, mogłeś chociaż wrzucić przetłumaczony tekst przez wujka G. Nie wszyscy są biegli w języku wyspiarzy a wujek tłumaczy coraz lepiej.

Recenzje K-3 Mark III w prasie japońskiej
W sobotę ukazały się marcowe numery wielu japońskich magazynów poświęconych aparatom fotograficznym i wszystkie zawierają recenzje Pentaxa K-3 Mark III. Ten, który kupiłem, to Capa. Na okładce znajduje się K-3 III, a w środku czterostronicowa recenzja aparatu. Tutaj jest link do okładki. Proszę, kontroluj swoją frustrację, że ta młoda dama złapała go przed tobą.

Warto od razu wspomnieć, że styl recenzji w prasie japońskiej różni się znacznie od niektórych recenzji i dyskusji, które można znaleźć w Internecie w języku angielskim. Są bardziej zainteresowani tym, co można zrobić z aparatem, niż przeciwstawiając jeden aparat innym lub obalając twierdzenia producenta. Ponadto magazyny skupiają się bardziej na wydajności JPEG. Zdjęcia są dołączone, ale często są zbyt małe, aby naprawdę powiedzieć tyle. Film nie jest w ogóle objęty.

Korpus i wizjer
Nie ma wiele nowego do powiedzenia na ten temat, ponieważ Pentax omówił to dość dokładnie w swoich komunikatach. Ciało jest małe i wydaje się bardzo wysokiej jakości. Wizjer jest najwyższej klasy w APS-C. Jest nie tylko większy, ale także o 10% jaśniejszy.

AF i zdjęcia seryjne
41 ze 101 punktów można wybrać za pomocą 8-kierunkowego joysticka z tyłu aparatu. Punkty AF znajdują się blisko boków kadru, umożliwiając ustawienie ostrości bardziej jak aparat bezlusterkowy. Rzeczywista prędkość wynosi 11 kl /s w trybie AF.C i 12 kl /s w AF.S. Pokazali sekwencję ujęć zbliżającego się pociągu z wykorzystaniem AF.C wykonanych aparatem DA * 50-135 przy 11 fps. Nie wiem, jak trudno im było wyostrzyć całą sekwencję, ale była to klarowna, ostra seria. Ciekawe, że użyli obiektywu 50-135, ponieważ nie jest on znany jako szybki obiektyw AF. Wydaje się, że zalety systemu AF będą odczuwalne niezależnie od obiektywu, z którego korzystasz. Tekst wspomina również, że system jest dobry w utrzymywaniu ostrości wzroku podczas wykonywania portretów i dobrze radzi sobie z ptakami w locie.

Jakość obrazu
Nowy czujnik to BSI, a wraz z PRIME V i akceleratorem II zapewnia lepszą jakość obrazu w całym zakresie wartości ISO. Tryb „dobrej ostrości” został również znacznie ulepszony, aby poprawić ostrość krawędzi w naturalny sposób bez podkreślania szumów. Jest ujęcie kota przy ISO 1600000, przypuszczalnie w prawie całkowitej ciemności. Chociaż wygląda hałaśliwie, jak można by się spodziewać, nie wygląda gorzej niż w przeszłości w aparatach Pentax z najwyższymi czułościami ISO. Obie. różne rodzaje hałasu są wszędzie, ale jest w nich przynajmniej trochę szczegółów. Nie jest gorszy niż moje K-5 II na 51200. Ujęcie butelek przy ISO 12800 wyglądało na bardzo czyste i żywe kolory. W innym magazynie powiększone zdjęcie ISO 3200 wydawało mi się całkowicie wolne od szumów. Recenzja Capa wspomniała również o ulepszonych kolorach i IQ przy niższych czułościach ISO. Ogólnie rzecz biorąc, opisują jakość obrazu jako wysoce zaawansowaną, z wysoką czułością, jakiej normalnie można by oczekiwać od aparatów pełnoklatkowych.

Stabilizacja obrazu i inne funkcje
5-osiowa stabilizacja obrazu z 5,5 stopniami jest bardzo skuteczna. Byli w stanie wykonać 1/4 sekundy ekspozycji wodospadu i skomentowali, że jest to zdjęcie, którego można się spodziewać po wykonaniu statywu. Inny magazyn miał stałą, ręczną ekspozycję na 1 sekundę smug świateł samochodowych w nocy. Wracając do Capa, w tej sekcji wspomnieli również o rzeczywistej rozdzielczości i symulatorze dolnoprzepustowym, ale wydaje się, że jest mniej więcej taki sam jak w poprzednich modelach. Mówią o wygodzie nowego zaawansowanego trybu hiperprogramu. Powiedzieli, że uznali to za szczególnie pomocne w strzelectwie sportowym. Wreszcie rozmawiali o używaniu do aparatu starych obiektywów. Przydatna jest nowa funkcja nagrywania przysłony w exif, a wizjer znacznie ułatwia ustawianie ostrości obiektywów.

Końcowe uwagi dotyczące aparatu są takie, że chociaż Pentax zdecydował się nazwać go „K-3 Mark III”, jest to aparat o jeden stopień wyżej od tego, co było wcześniej.

Więc to, co z tego wyciągnąłem, to to, że aparat jest gotowy i po prostu trzymany w produkcji. „Charakter” aparatu będzie bardzo podobny do kamer K-7 / K-5 / K-3, tylko lepszy pod każdym względem. A najszczęśliwsze jest to, że wydaje się, że nawet istniejące soczewki (vintage i obecne) skorzystają na wszystkich ulepszeniach. Zdjęcia zostały zrobione za pomocą DA * 50-135, DA * 55, DA 18-135 i DA 20-40, aktualne, ale nawet nie najnowsze
 

powalos  Dołączył: 20 Kwi 2006
Aphar, mogłeś chociaż wrzucić przetłumaczony tekst przez wujka G. Nie wszyscy są biegli w języku wyspiarzy a wujek tłumaczy coraz lepiej.
Za dobrze nie znam angielskiego ale poprawiłem tylko kilka określeń dla lepszego zrozumienia treści. ;-)

Recenzje K-3 Mark III w prasie japońskiej
W sobotę ukazały się marcowe numery wielu japońskich magazynów poświęconych aparatom fotograficznym i wszystkie zawierają recenzje Pentaxa K-3 Mark III. Ten, który kupiłem, to Capa. Na okładce znajduje się K-3 III, a w środku czterostronicowa recenzja aparatu. Tutaj jest link do okładki. Proszę, kontroluj swoją frustrację, że ta młoda dama złapała go przed tobą.

Warto od razu wspomnieć, że styl recenzji w prasie japońskiej różni się znacznie od niektórych recenzji i dyskusji, które można znaleźć w Internecie w języku angielskim. Są bardziej zainteresowani tym, co można zrobić z aparatem, niż przeciwstawiając jeden aparat innym lub obalając twierdzenia producenta. Ponadto magazyny skupiają się bardziej na wydajności JPEG. Zdjęcia są dołączone, ale często są zbyt małe, aby naprawdę powiedzieć tyle. Film nie jest w ogóle objęty.

Korpus i wizjer
Nie ma wiele nowego do powiedzenia na ten temat, ponieważ Pentax omówił to dość dokładnie w swoich komunikatach. Body jest małe i wydaje się bardzo wysokiej jakości. Wizjer jest najwyższej klasy w APS-C. Jest nie tylko większy, ale także o 10% jaśniejszy.

AF i zdjęcia seryjne
41 ze 101 punktów można wybrać za pomocą 8-kierunkowego joysticka z tyłu aparatu. Punkty AF znajdują się blisko boków kadru, umożliwiając ustawienie ostrości bardziej jak aparat bezlusterkowy. Rzeczywista prędkość wynosi 11 kl /s w trybie AF.C i 12 kl /s AF.S. Pokazali sekwencję ujęć zbliżającego się pociągu z wykorzystaniem AF.C wykonanych aparatem DA * 50-135 przy 11 kl/s. Nie wiem, jak trudno im było wyostrzyć całą sekwencję, ale była to klarowna, ostra seria. Ciekawe, że użyli obiektywu 50-135, ponieważ nie jest on znany jako szybki obiektyw AF. Wydaje się, że zalety systemu AF będą odczuwalne niezależnie od obiektywu, z którego korzystasz. Tekst wspomina również, że system jest dobry w utrzymywaniu ostrości wzroku podczas wykonywania portretów i dobrze radzi sobie z ptakami w locie.

Jakość obrazu
Nowy czujnik to BSI, a wraz z PRIME V i akceleratorem II zapewnia lepszą jakość obrazu w całym zakresie wartości ISO. Tryb „dobrej ostrości” został również znacznie ulepszony, aby poprawić ostrość krawędzi w naturalny sposób bez podkreślania szumów. Jest ujęcie kota przy ISO 1600000, przypuszczalnie w prawie całkowitej ciemności. Chociaż wygląda zaszumione, jak można by się spodziewać, nie wygląda gorzej niż w przeszłości w aparatach Pentax z najwyższymi czułościami ISO. Obiektywnie różne rodzaje szumu są wszędzie, ale jest w nich przynajmniej trochę szczegółów. Nie jest gorszy niż moje K-5 II na 51200. Ujęcie butelek przy ISO 12800 wyglądało na bardzo czyste i żywe kolory. W innym magazynie powiększone zdjęcie ISO 3200 wydawało mi się całkowicie wolne od szumów. Recenzja Capa wspomniała również o ulepszonych kolorach i IQ przy niższych czułościach ISO. Ogólnie rzecz biorąc, opisują jakość obrazu jako wysoce zaawansowaną, z wysoką czułością, jakiej normalnie można by oczekiwać od aparatów pełnoklatkowych.

Stabilizacja obrazu i inne funkcje
5-osiowa stabilizacja obrazu z 5,5 stopniami jest bardzo skuteczna. Byli w stanie wykonać 1/4 sekundy ekspozycji wodospadu i skomentowali, że jest to zdjęcie, którego można się spodziewać po wykonaniu statywu. Inny magazyn miał stałą, ręczną ekspozycję na 1 sekundę smug świateł samochodowych w nocy. Wracając do Capa, w tej sekcji wspomnieli również o rzeczywistej rozdzielczości i symulatorze dolnoprzepustowym, ale wydaje się, że jest mniej więcej taki sam jak w poprzednich modelach. Mówią o wygodzie nowego zaawansowanego trybu hiperprogramu. Powiedzieli, że uznali to za szczególnie pomocne w fotografii sportowej. Wreszcie rozmawiali o używaniu do aparatu starych obiektywów. Przydatna jest nowa funkcja nagrywania przysłony w exif, a wizjer znacznie ułatwia ustawianie ostrości obiektywów.

Końcowe uwagi dotyczące aparatu są takie, że chociaż Pentax zdecydował się nazwać go „K-3 Mark III”, jest to aparat o jeden stopień wyżej od tego, co było wcześniej.

Więc to, co z tego wywnioskowałem, to to, że aparat jest gotowy i po prostu trzymany w produkcji. „Charakter” aparatu będzie bardzo podobny do kamer K-7 / K-5 / K-3, tylko lepszy pod każdym względem. A najszczęśliwsze jest to, że wydaje się, że nawet istniejące obiektywy (vintage i obecne) skorzystają na wszystkich ulepszeniach. Zdjęcia zostały zrobione za pomocą DA * 50-135, DA * 55, DA 18-135 i DA 20-40, aktualne, ale nawet nie najnowsze

 
RPM  Dołączył: 28 Lip 2010
rychu napisał/a:
larry napisał/a:
https://www.optyczne.pl/16088-news-Pentax_K-3_III_opozniony.html

10 dni przed premierą dopracowanie korpusu? Ktoś coś źle przetłumaczył?


Pewnie dorabiają gibany ekran.
 

Ryszard  Dołączył: 04 Paź 2006
Aphar, dzięki za informację. Dobrze się zapowiada :-D
Cytat
gibany ekran
O kurczę, najważniejsza funkcja :mrgreen:
 

bakulik  Dołączył: 20 Kwi 2013
Może usuwają lustra, żeby nadążyć za trendem.
 
rychu  Dołączył: 08 Paź 2006
Demontują lustra i montują pod ekranikiem.
 

foto  Dołączył: 03 Maj 2013

 

powalos  Dołączył: 20 Kwi 2006
Pytanie na ile soft aparatu sam ingeruje w odszumianie. To był jeden z zarzutów stawianych dla K-1vII.

Wyświetl posty z ostatnich:
Skocz do:
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach